Home

Vier verschillende items waarop u via deze site kunt intekenen:

1) de Mi Amigo usb-stick,
2) de Radio Monique usb-stick,
3) het boek over Radio Mi Amigo en andere zeezenders jaren 60-70
4) het boek in wording over o.a. Radio Monique en andere zeezenders eind jaren 70 en jaren 80

Hoe u de bestelling kan plaatsen en de bevestiging met de gegevens ontvangt:

Als u op de daarvoor bedoelde pagina hierna uw bestelling en uw gegevens invult, dan krijgt u via uw opgegeven mailadres een bevestiging. Daarin staat het bedrag van de door u geplaatste bestelling en het rekeningnummer waarop u het bedrag overboekt voor het afronden van de bestelling. Dat bedrag verschilt per item maar (vanwege de uiteenlopende posttarieven) ook van het land waarheen verstuurd moet worden. Die tarieven vindt u op een volgende pagina.

De items toegelicht:

1) De oranje 16Gb Mi Amigo usb-stick bevat 60 retro Mi Amigo Top 50 afleveringen in oude stijl (1974-1979) recent gepresenteerd door Ferry Eden, Ook bevat deze usb stick de geschiedenis van Radio Mi Amigo die hij eind 1978 insprak inclusief oude fragmenten.

2) De 16Gb  Radio Monique usb-stick bevat 15 retro Monique Top 50 afleveringen (1985-1987) met Ferry Eden. Daarnaast tref je op de usb-stick originele Monique boordprogramma’s op studio kwaliteit, maar ook meer dan 30 van zijn retro Noordzee en Veronica hitparades (1965-1984).

3) Het boek ‘Mi Amigo de Vlaamse Tack van de zeezenders’ gaat over het zendschip Mi Amigo (1961-1980) en de meeste andere zeezenders uit die periode, maar vooral ook over Radio Mi Amigo (1974-1979). Het werd eind 2019 door schrijver en samensteller Ferry Eden in eigen beheer uitgegeven

4) Aan het realiseren van boek ‘Radio Monique, de stem van de Noordzee’ wordt gewerkt. Daarin wordt allereerst teruggekeken op wat er tweede helft jaren zeventig vooraf ging aan zowel de zeezenders, als de Nederlandse en Vlaamse landzenders van de jaren tachtig. Naast Paradijs, Caroline en Laser is de hoofdrol in het boek voor de Nederlandstalige zenders Radio Monique, Radio 558 en 819. Ferry Eden wil dat nog vóór de lente van 2025 in eigen beheer uitgeven.

Zowel de opbrengst uit verkoop van de eerste drie items als die van de voorinschrijving komt ten goede aan de realisering van het aanstaande Radio Monique-boek

Radio MI  Amigo & Monique Deejay, Ferry Eden.

Engels

 

Four different items you can subscribe to through this site:
1) the Mi Amigo usb stick,
2) the Radio Monique usb stick,
3) the book about Radio Mi Amigo and other offshore radio stations (1958-1980)
4) the book in progress about Radio Monique and other free radio stations late 70’s, 80’s.

How to place the order and receive the confirmation with the data:

If you enter the order and your data on the page further below, you will receive a confirmation via the email address you provided. This contains the required bank account and amount of money of your order to be transferred for completing the order. That amount varies per item but (due to varying postal rates) also varies depending on the country to be shipped to. You will find those rates on a subsequent page.

The items explained:

1) The orange 16Gb Radio Mi Amigo usb stick contains 60 retro Mi Amigo Top 50 episodes in old style (1974-1979), recently presented by Ferry Eden. Also this usb stick contains the history of Radio Mi Amigo he recorded in late 1978 including original fragments.

2) The 16Gb Radio Monique usb stick contains 15 retro Monique Top 50 episodes (1985-87) with Ferry Eden. In addition, the usb-stick contains original Monique board programs on studio quality, as well as more than 30 of his retro Noordzee and Veronica hit parades (1965-84).

3) The book ‘Mi Amigo de Vlaamse Tack van de zeezenders’ is about the radio ship Mi Amigo (1961-1980) and most other offshore radio stations of that period, but especially Radio Mi Amigo (1974-1979). It was self-published in late 2019 by writer and compiler Ferry Eden.

4) The realization of book ‘Radio Monique, de stem van de Noordzee’ is in progress. In it we first of all look back on what preceded both the offshore radio stations in the second half of the seventies, and the Dutch and Flemish land based free radio stations of the eighties. Besides Paradijs, Caroline and Laser, the main role in the book is for the Dutch stations Radio Monique, Radio 558 and 819. Ferry Eden plans to self-publish this book before the spring of 2025.

Both the proceeds from sales of the first three items and from the preregistration will benefit the realization of the upcoming Radio Monique book

Radio MI  Amigo & Monique Deejay, Ferry Eden.

Prijzen / Price

 

USB-sticks

1a) Mi Amigo USB-stick bestelling Nederland, België en West-Europa – order within Europe € 39,00
1b) Mi Amigo USB-stick bestelling buiten West-Europa – order outside Western Europe € 44,00

2a) Monique USB-stick bestelling/order Nederland België en West-Europa
€ 39,00
2b) Monique USB-stick bestelling buiten West-Europa – order outside
W-Europe € 44,00

Boeken / Books

3a) Mi Amigo boekbestelling Nederland – order within the Netherlands € 41,95
3b) Mi Amigo boekorder België, Duitsland € 44,95
3c) Mi Amigo boekorder Engeland, Frankrijk, Spanje, en binnen / inside West-Europa € 49,45
3d Mi Amigo boekorder buiten West Europa – International outside Western Europe € 54,95

4a) Monique boek voorintekening / preregistration in Nederland en België
€ 39,00
4b) Monique boek voorintekening/ preregistration in West-Europa € 44,00
4c) Monique boek voorintekening / preregistration buiten / outside West-Europa € 49,00

Als de bestelling is afgerond, en de overboeking is ontvangen wordt het boek / de usbstick direct naar het door u op gegeven adres verzonden. 

LET OP: Het retourbericht dat volgt op het verzenden van het ingevulde bestelformulier kan in het postvak ‘ongewenst’ oftewel ‘spambox’ terecht komen! 

When the order has been completed, and as soon as the transfer has been received, the book/usb stick will be sent directly to the address you provided.

PLEASE NOTE: The reply that follows sending the completed order form may end up in the ‘unwanted’ or ‘spam’ mailbox!

 

Bestellingen

Wilt u meerdere items bestellen of heeft u een vraag, dan kunt u dat als ‘reactie – bericht’ kenbaar maken onderaan het in te vullen formulier. Tegelijk bestellen van boek en usb-stick levert (o.a. door verminderde portokosten) een korting van circa 10% op.

Bij het verzenden van het ingevulde formulier ontvangt u bericht met zowel het verschuldigde bedrag als de gegevens hoe u kunt betalen. Dit bericht kan echter in de (spam) mailbox ‘ongewenst’ belanden.

Wanneer wij uw betaling hebben ontvangen wordt het boek / de usbstick direct aan u verzonden of krijgt u bericht van uw voorintekening op het boek ‘Radio Monique, de stem van de Noordzee’.

Hartelijk dank voor uw bestelling of voorintekening.

ORDERS

If you would like to order more than one item or if you may have a question, please let me know by using the form reaction – message on the other page. Simultaneous ordering of book and usb-stick will result (f.i. by reduced postage) in a discount of approximately 10%.

After sending the completed form, you will receive a message with both the amount due and the details of how to pay. This message may end up in the (spam) mailbox ‘unwanted’.

Once we have received your payment, the book / usb stick will be sent to you immediately. In case of pre-subscription to the book ‘Radio Monique, de stem van de Noordzee’, you will send a confirmation. Thank you for your order or subscription.

 

Contact

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam / Name
Bestelling / Order

copyright(©)2024
www.compucrash.nl